Informačná doložka – spracúvanie osobných údajov Zákazníka

Informácie v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len nariadenie.

1. Spolusprávcami Vašich osobných údajov sú Andrzej Caparczyk a Mirosław Żelazko, ktorí podnikajú formou civilného partnerstva pod názvom AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna so sídlom v Toszeku (44-180 ) na ul. Wilkowicka 2, REGON: 386987777, NIP: 9691643224 (ďalej len: AM PERGOLA SYSTEM).

2. Každého zo Spolusprávcov údajov je možné kontaktovať písomne ​​na adresu sídla AM PERGOLA SYSTEM alebo telefonicky na čísle 786 686 686. 3. Vaše údaje budú spracované za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, vystavenia faktúry, posúdenia sťažností na neplnenie alebo nesprávne plnenie služieb zo strany AM PERGOLA SYSTEM, ako aj pre prípadné reklamácie súvisiace s neplnením alebo nesprávnym plnením vami o povinnostiach vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených so spoločnosťou AM PERGOLA SYSTEM.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa: meno (mená) a priezvisko (priezvisko), číslo NIP, číslo REGON, adresa bydliska, adresa sídla spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, banka číslo účtu, a tiež akékoľvek ďalšie údaje poskytnuté v súvislosti s poskytovaním služieb AM PERGOLA SYSTEM.

5. V rámci plnenia zmluvy je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 lit. b Nariadenia (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy). V rámci uplatňovania nárokov zo strany AM PERGOLA SYSTEM je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 lit. f Nariadenia, a to z dôvodu, že spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z oprávnených záujmov AM PERGOLA SYSTEM súvisiacich s uplatňovaním nárokov. S ohľadom na posudzovanie vami podaných sťažností týkajúcich sa neplnenia a nesprávneho plnenia zmluvných povinností zo strany AM PERGOLA SYSTEM je však právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6 ods. 1 lit. f Nariadenia (realizácia cieľov vyplývajúcich z oprávnených záujmov AM PERGOLA SYSTEM). Vaše osobné údaje sú spracúvané aj z dôvodu, že spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej AM PERGOLA SYSTEM (t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) – a najmä zákonnej povinnosti povinnosť vyplývajúca z ustanovení daňového zákona. Osobné údaje nebudú spracúvané na iný účel, ako je účel, na ktorý boli zhromaždené.

6. Vaše údaje môžu byť sprístupnené subjektom spracúvajúcim údaje v mene AM PERGOLA SYSTEM (najmä subjektom poskytujúcim právne, IT a účtovnícke služby AM PERGOLA SYSTEM). Príjemcami môžu byť aj subjekty pôsobiace na základe zákonných ustanovení. V každom prípade zdieľania alebo zverenia údajov takýmto subjektom spoloční správcovia zabezpečia, aby sa tak dialo v súlade so zákonom.

7. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie.

8. Vaše osobné údaje budú uchovávané do skončenia povinnosti uchovávania údajov vyplývajúcej zo zákona, najmä povinnosti uchovávania účtovných dokladov, alebo do zániku nárokov z uzatvorenej zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané alebo anonymizované, t.j. budú spracované tak, aby nebolo možné ich priradiť k žiadnej osobe.

9. Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie.

10. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov. Príslušným dozorným orgánom pre územie Poľska je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

11. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou povinnosťou. Ak osobné údaje neposkytnete, spoloční správcovia s vami neuzavrú zmluvu.

12. Údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom, a to ani formou profilovania.

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów

Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO„) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

I. Andrzej Caparczyk (dalej „Administrator Wykonawczy„) oraz Mirosław Żelazko (dalej „Współadministrator„) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowickiej 2, REGON: 386987777, NIP: 9691643224.

II. Výkonný správca a spoločný správca vyhlasujú, že spracúvajú vaše osobné údaje v súlade so zásadami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov uvedenými v čl. 5 GDPR.

III. Spoloční správcovia spoločne uchovávajú všetku dokumentáciu týkajúcu sa spoločného ovládania na účely splnenia požiadavky zodpovednosti.

IV. Výkonný správca a spoločný správca neprenášajú vaše osobné údaje mimo EHP.

V Výkonný správca a spoločný správca nevymenovali svojho úradníka pre ochranu údajov.

VI. Výkonný správca a spoločný správca sa zaväzujú obmedziť prístup k vašim osobným údajom len osobám, ktorých prístup k osobným údajom je nevyhnutný pre riadny chod podniku formou občianskoprávneho partnerstva.

VII. Výkonný správca a spolusprávca zabezpečujú, že osobné údaje budú môcť spracúvať iba osoby poverené výkonným správcom a spolusprávcom a že osoby poverené spracúvaním osobných údajov majú povinnosť uchovávať osobné údaje tajný. Okrem toho budú tieto osoby vopred preškolené o pravidlách a predpisoch o ochrane osobných údajov. Spoloční správcovia v rámci svojej podnikateľskej činnosti nezamestnávajú osoby, ktorých rozsah povinností zahŕňa potrebu prístupu k osobným údajom na akomkoľvek právnom základe.

VIII. Výkonný správca a spoločný správca zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia osobných údajov.

IX. Výkonný správca a spolusprávca sa zaväzujú spolupracovať pri plnení svojich povinností.

X. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na Výkonného správcu aj Spolusprávcu.

Tento web používa cookies na účely poskytovania služieb, reklamy alebo štatistík. Môžete ich zablokovať konfiguráciou webového prehliadača.
Zásady ochrany osobných údajov
Ako zakázať súbory cookie
SÚHLASÍM